Exercici Ofimàtica

Localitzar la informació i fer una tabla excel.

-> Població Terrassa 1999-2010

-> Dades Atur OTG Terrassa  1999-2010

-> Percentatge Atur OTG població activa Terrassa 1999-2010

<- Calcular % atur OTG població total Terrassa per any 1999-2010

Anàlisi població per districtes.

-> Població Total

-> Població + 16 anys

-> Població Inactiva

-> Població Activa

-> Pooblació inactiva menys estudiants i treballadors de la llar.

-> Total Ocupats

Calcular

<- Persones que no obtenen ingressos

<- Percentatge de persones(*4) sense ingressos del conjunt de la població total del districte

<- Percentatge de persones(*4) considerades inactives del conjunt de la població

<- Diferència en %

<- Diferència en nombre

Això és un exemple del resultat de l’exercici de hui.

cliqueu damunt de la imatge per anar al arxiu per poder treballar amb ell

 per editar-lo cliqueu aqui

Leave a reply

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.